منشور اخلاقی وکلا و کارشناسان حقوقی

ما باور داریم شما در الویت هستید

باوکیل از مسئولیت بزرگی که بر عهده وکلا و کارشناسان حقوقی ما قرار می گیرد آگاه است. این وظیفه ما است که به شأن و منزلت و ارتقای اگاهی کاربران خود احترام بگذاریم. ما از همه وکلا و کارشناسان حقوقی خود می خواهیم که با کاربران باوکیل با نهایت احترام، دلسوزی و نگرشی حرفه ای برخورد نمایند، که شامل تمرکز کامل بر روی شما و حل مساله حقوقی شما می باشد.

منشور اخلاقی باوکیل